Category: print


Their Majesties The Cheeses

European Dairy Heritage Campaign

From the land beyond the mountains noble ones come to your table. Pure milk runs in their veins and they possess a soul as old as the land itself. For millennia they rule over the taste of all old and young, poor and wealthy, and the reign is fortunate, delicious, full of energy and bliss for all who ever taste the majesty of True Bulgarian Cheeses.
...
The European Dairy Heritage is a three-year program targeted to enhance the image and increase the consumption and demand for European dairy products in Germany and Spain. The program's objectives are accomplished through a combination of targeted information and promotion actions: electronic and printed media, participation in exhibitions, public relations actions, sampling, and product presentations. The concept of the campaign Their Majesties the Cheeses is to present and popularize the original Bulgarian names Sirene and Kashkaval to distinguish them from all others in the variety of the cheeses of Europe.

PROJECT DATA
 •   CLIENT: Economotechniki.gr / Bulgarian Association of Milk Processors
 •   LANDING: 2011-2014
 •   MEDIA: multiple
 •   ©giovanny, ©radostin, ©vess
advertising,identity,photography,print
 • READ POST

  Техни Величества Сирената

  ЕВРОПЕЙСКО МЛЕЧНО НАСЛЕДСТВО

  От земята отвъд планините благородници идват на твоята маса. Във вените им тече чисто мляко и душата им е стара като самата земя. От хилядолетия те властват над вкуса на всички стари и млади, бедни и богати, и царуването им е щастливо, вкусно, пълно с енергия и блаженство за всеки, който някога вкуси от величието на истинските български сирена.
  ...
  Европейското Млечно Наследство е тригодишна програма, насочена към подобряване на имиджа и повишаване на търсенето на европейските млечни продукти и потреблението им в Германия и Испания. Целите на програмата се постигат чрез комбинация от таргетирани информационни и рекламни дейности: електронни и печатни медии, участия в изложения, действия за връзки с обществеността, дегустации и продуктови презентации. Концепцията на кампанията Техни Величества Сирената е да представи и популяризира оригиналните български имена Сирене и Кашкавал, за да ги разграничи от всички останали сред многообразието на европейските сирена.

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
  •   КЛИЕНТ: Економотехники (Гърция) / Българска асоциация на млекопреработавателите
  •   ПЕРИОД: 2011-2014
  •   МЕДИА: разни
  •   ©giovanny, ©radostin, ©vess
  advertising,identity,photography,print
 • READ POST